เทศบาลตำบลบึงสำโรง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. งานป้องกัน ฯร่วมกัน กองช่าง กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบึงสำโรง ออกระงับเหตุเพลิงไหม่้ พื้นที่ตำบลสีสุก สามารถระงับ..>>>


     วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง เป็นประธานในการฝึกอบรมอาชีพ (การทำกระเป๋าผ้า)..>>>


     วันที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ร่วมกับแขวงการทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1 รับฟังความเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภา..>>>


เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

  • นายยงยุทธ  คำประพันธ์
    นายกเทศมนตรี
  • โทร.093-5419119
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แนวทางการดำเนินงานของหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
2 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง  
3 หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2566  
5 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ.2566  
6 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ.2566  
7 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง  
8 ประชาสัมพันธ์การเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา  
10 ประชาสัมพันธ์การประกวด "อัญมณี ศรีเมืองย่า ดาวค้างฟ้าแห่งเมืองย่าโม 66"  
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

โทร.089-9455979

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
3 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 -บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
5 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา   
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
8 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
9 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 20
  2.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬาถ้วยรางวัลและเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 58
  3.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 65
  4.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 62
  5.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 67
  6.  ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 67
  7.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 61
  8.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (บ้านหนองปรือ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 80
  9.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (บ้านโนนสะอาด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 80
  10.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางมะลิ เกิดนอก ถึงบ้านนายถวิล กวดนอก บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 88

 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566    22 ส.ค. 66 241
 2. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566    22 ส.ค. 66 257
 3. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    22 ส.ค. 66 230
 4. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    22 ส.ค. 66 267
 5. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565    28 มิ.ย. 66 279
 6. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565    28 มิ.ย. 66 277
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.210.99.209
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 43 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1335 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4844 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 74563 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 ต.ค.2556