เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ภาพกิจกรรม

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2..>>>


     จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว..>>>


     นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรงพร้อมด้วยนายสุริยา หาญจิตร ปลัดเทศบาล มอบเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านหัวหนอง หมู่ที..>>>


เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

  • นายยงยุทธ  คำประพันธ์
    นายกเทศมนตรี
  • โทร.093-5419119ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5เทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 จำนวน 6 ฉบับเทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕เทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022เทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะเทศบาลตำบลบึงสำโรง
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

โทร.089-9455979

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลาง โครงการรื้อถอนเคลื่อนย้ายและติดตั้งอาคารจอดรถเดิมข้างอาคารกองช่างเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภายในภายนอกอาคารกองช่างเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนเทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนเทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง รายละเอียดสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงรั้วและประตูเข้า-ออกด้านหน้าด้านข้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง (รายละเอียดและรูปแบบรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงสำโรง (รายละเอียดและรูปแบบรายการตามที่ ทต.บึงสำโรง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วและประตูเข้า-ออกด้านหน้าด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกอเนกประสงค์ เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียนรถ ๘๗-๙๙๐๒ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๑ ระยะไมล์ ๒๓๒๒๐ จำนวน ๒ ลูก ของกองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 8
  2.  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกอเนกประสงค์ เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ทะเบียนรถ ๘๗-๙๙๐๒ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๑ ระยะไมล์ ๒๓๒๒๐ ของกองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  3.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกอเนกประสงค์ เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียนรถ ๘๗-๙๙๐๒ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๑ ระยะไมล์ ๒๓๒๒๐ จำนวน ๒ ลูก ของกองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  4.  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกอเนกประสงค์ เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ทะเบียนรถ ๘๗-๙๙๐๒ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๑ ระยะไมล์ ๒๓๒๒๐ ของกองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  5.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  6.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  7.  จ้างบริการต่ออายุ Webhosting ๑๐ GB พร้อม Domain Name www.bsr.go.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  8.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  9.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  10.  จ้างบริการต่ออายุ Webhosting ๑๐ GB พร้อม Domain Name www.bsr.go.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11

 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 101
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 94
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 5 เม.ย. 65 103
 4.
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 9 มี.ค. 65 106
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 109
 6.
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 98
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.65.220
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1172 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7531 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 36320 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 ต.ค.2556