เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
0843532124