เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
0843532124