เทศบาลตำบลบึงสำโรง
สำนักปลัด

นางปวริศา บุญประสิทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
084-3532124

นางสาวจิตรลดา ชนะพาล
นักพัฒนาชุมชน
086-8791573

นางวันเพ็ญ ผิวบัว
นักทรัพยากรบุคคล
089-2827812

นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ
นิติกร
086-2579984

ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
082-1493497

นายวุฒิชัย วังพิกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
085-7435315

ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายอนันต์ แสนป้อง
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
085-0977749

นายประพันพงศ์ ฟุ้งสวรรค์
คนงานทั่วไป
093-3748533