เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ภาพกิจกรรม

     นายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอแก้งสนามนาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง..>>>


     วันที่ 5 ธันวาคม พงศ. 2565 นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกิจกรรมในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ..>>>


     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565..>>>


เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

  • นายยงยุทธ  คำประพันธ์
    นายกเทศมนตรี
  • โทร.093-5419119ข่าวประชาสัมพันธ์
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถสวยจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5เทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 จำนวน 6 ฉบับเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลบึงสำโรง
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

โทร.089-9455979

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 - บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
4 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
5 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน-บ้านหัวหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดและรูปแบบรายการตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด))เทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนเคลื่อนย้ายและติดตั้งอาคารจอดรถเดิมข้างอาคารกองช่างตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภายในภายนอกอาคาร กองช่างเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลบึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด - บึงสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด - บึงสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  3.  โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด - บึงสำโรง หมู่ที่ 6 อ่าน 9
  4.  โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด - บึงสำโรง หมู่ที่ 6 อ่าน 7
  5.  โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด - บึงสำโรง หมู่ที่ 6 อ่าน 8
  6.  โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านกุดปลาฉลาด - บึงสำโรง หมู่ที่ 6 อ่าน 9
  7.  จ้างเกรดปรับแต่งเรียบผิวถนนเดิมในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  8.  จ้างเกรดปรับแต่งเรียบผิวถนนเดิมในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  9.  จ้างเกรดปรับแต่งเรียบผิวถนนเดิมในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  10.  จ้างเกรดปรับแต่งเรียบผิวถนนเดิมในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13

 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 162
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 147
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 5 เม.ย. 65 161
 4.
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 9 มี.ค. 65 168
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 173
 6.
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 157
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.119.61
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 224 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1018 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 40316 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 ต.ค.2556