เทศบาลตำบลบึงสำโรง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 และประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กำหนดโรงที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

16 ก.ย. 64 109