เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จำนวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรงที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

14 พ.ค. 64 113