เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ต.ค. 56 235