เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ต.ค. 56 227