เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามโครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 --------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามโครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 180 วัน ตั้งงบประมาณไว้ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง         และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561  เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการดังกล่าว      ให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ  วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

(นายพเยาว์ เพราะไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรงแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

11 เม.ย. 61 706