เทศบาลตำบลบึงสำโรง

การบริหารงานบุคคล
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

29 มี.ค. 65 198