เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ภาพกิจกรรม

     นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรงพร้อมด้วยนายสุริยา หาญจิตร ปลัดเทศบาล มอบเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านหัวหนอง หมู่ที..>>>


     ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100% เทศบาลฯ


     คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสท. ร่วมกับกำนัน ผู้นำชุมชน จิตอาสา ..>>>


เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

  • นายยงยุทธ  คำประพันธ์
    นายกเทศมนตรี
  • โทร.093-5419119ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022เทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะเทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 ประกาศจังหวัดนรราชสีมา เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบประเมิน ITA ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
6 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564เทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

โทร.089-9455979

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ้านหนองบัว หน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ้านหนองปรือใหม่ บริเวณหน้าบ้านนายสินทนา เชื้อกูล หมู่ที่ 9 (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง รายละเอียดสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565เทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกนานายน้อย พรมลี - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ราคากลาง 119,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกโรงผสมอาหารสัตว์-บึงสำโรง หมู่ที่ 1 ราคากลาง 42,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกนานายเฉลิม สายน้ำ- นานายทองใบ แคนสา หมู่ที่ 1 ราคากลาง 42,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายแยกนานายเฉลิม สายน้ำ - นานายทองใบ แคนสา หมู่ที่ 1 ราคากลาง 42,100 บาท โดยวิ
8 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายสามแยกโสกเสี้ยว - นานายเฉลิม สายน้ำ หมู่ที่ 1 ราคากลาง 111,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 1 ราคากลาง 145,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองโน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ งบประมาณทั้งสิ้น 166,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ้านหนองบัว หน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามส   อ่าน 2
  2.  จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ้านหนองบัว หน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามส อ่าน 3
  3.  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลบึงสำโรง จำนวน ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเภท นมกล่อง ชนิด ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และนมปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๗,๒๔๒ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่าน 6
  4.  ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศพด. บ้านหนองปรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  5.  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลบึงสำโรง จำนวน ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเภท นมกล่อง ชนิด ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และนมปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๗,๒๔๒ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่าน 8
  6.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนวน ๔ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และนมปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕๘,๕๐๔ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  7.  ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศพด. บ้านหนองปรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ้านหนองปรือใหม่ บริเวณหน้าบ้านนายสินทนา เชื้อกูล หมู่ที่ 9 (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  9.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนวน ๔ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และนมปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕๘,๕๐๔ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  10.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนวน ๔ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และนมปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕๘,๕๐๔ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 28
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 29
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 5 เม.ย. 65 30
 4.
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 9 มี.ค. 65 30
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 36
 6.
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 27
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.201.96.43
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 8 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1695 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3792 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32581 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 ต.ค.2556