เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ภาพกิจกรรม

     จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว..>>>


     นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรงพร้อมด้วยนายสุริยา หาญจิตร ปลัดเทศบาล มอบเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านหัวหนอง หมู่ที..>>>


     ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100% เทศบาลฯ


เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

  • นายยงยุทธ  คำประพันธ์
    นายกเทศมนตรี
  • โทร.093-5419119ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 จำนวน 6 ฉบับเทศบาลตำบลบึงสำโรง
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบึงสำโรง ปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕เทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022เทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะเทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศจังหวัดนรราชสีมา เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบประเมิน ITA ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

 

นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

โทร.089-9455979

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8เทศบาลตำบลบึงสำโรง
2 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง รายละเอียดสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ หมู่ที่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) เทศบาลตำบลบึงสำโรง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)เทศบาลตำบลบึงสำโรง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำลำห้วยคลองใหญ่ หมู่ที่ 9 (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสระน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน ศพด.บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ-ถนนลาดยางสายแก้งสนามนางบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 5 (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)เทศบาลตำบลบึงสำโรง
9 ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง รายละเอียดสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565เทศบาลตำบลบึงสำโรง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ้านหนองบัว หน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจง หมู่ที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางบัวฮอง อินประจงเทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๒๒ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 18
  2.  จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๒๒ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  3.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๙ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  4.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๙ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22
  5.  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียนรถ งธ-๔๗๕ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๔-๐๐๑ ระยะไมล์ ๒๐๙๒๑ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  6.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (บ้านหนองปรือ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  7.  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียนรถ งธ-๔๗๕ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๔-๐๐๑ ระยะไมล์ ๒๐๙๒๑ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  8.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (บ้านหนองปรือ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ หมู่ที่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  10.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ต.บึงสำโรง เชื่อมถนนลาดยางไปบ้านคร้อ หมู่ที่ ๒ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25

 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 78
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 29 เม.ย. 65 72
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 5 เม.ย. 65 79
 4.
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 9 มี.ค. 65 79
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 87
 6.
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบึงสำโรง 28 ม.ค. 65 71
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.197.230.180
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 547 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5706 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 34495 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 ต.ค.2556